Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Nulisec s.r.o.

1. Vymezení pojmů

 • Nulisec – obchodní společnost Nulisec s.r.o., se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, IČO 06359621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280896.

 • E-tržiště – internetové elektronické tržiště provozované společností Nulisec na webových stránkách https://nulisec.com, https://nulisec.cz,https://nulisec.eu, https://buonban.cz a https://buonban.eu.

 • Zboží – spotřební zboží prezentované na E-tržišti určené k prodeji.

 • Účet – uživatelský účet s vyplněnými údaji stanovenými společností Nulisec zřízený na E-tržišti k nákupu či prodeji Zboží.

 • Prodávající – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo přiděleno identifikační číslo (IČO) a která má zřízen Účet a prodává Zboží.

 • Kupující – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které bylo přiděleno IČO a která má zřízen Účet a kupuje Zboží.

 • Objednávka – objednávka Zboží učiněná Kupujícím na E-tržišti u jednoho či více Prodávajících.

 • Ověření objednávky – zjištění, zda Prodávající disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.

 • Potvrzení objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Prodávající disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.

 • Zamítnutí objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Prodávající nedisponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení, a o skutečnosti, v jakém přesném množství, jakosti a provedení Zbožím disponuje.

 • Reklamace – uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím vůči Prodávajícímu.

 • Obchodní podmínky – obchodní podmínky vytvořené Prodávajícím a zveřejněné na jeho Účtu

 • Reklamační řád – podmínky uplatnění práv z vadného plnění u Prodávajícího zveřejněné na jeho Účtu

 • Všeobecné smluvní podmínky – tyto smluvní podmínky vytvořené společností Nulisec.

2. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné smluvní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona

  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti společnosti Nulisec, Prodávajícího a Kupujícího vznikající v souvislosti s obchodováním na E-tržišti.

 2. Odchylná ustanovení sjednaná ve smlouvě mezi společností Nulisec a Prodávajícím nebo ve smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před ustanoveními Všeobecných smluvních podmínek.

 3. Znění Všeobecných smluvních podmínek může Spol. Nulisec jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit. O tom je spoečnost Nulisec povinna řádně a včas, alespoň sedm (7) dní předem, informovat Prodávajícího a Kupujícího, a to prostřednictvím e-mailu.

 4. Prodávající a Kupující jsou oprávněni změny Všeobecných smluvních podmínek dle ust. 2.3. těchto Všeobecných smluvních podmínek odmítnout a z tohoto důvodu také vypovědět sjednaný smluvní vztah. Výpovědní doba činí sedm (7) dní a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi společnosti Nulisec. Právo odmítnout změny a vypovědět smlouvu jsou Prodávající a Kupující oprávněni uplatnit nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne řádného doručení příslušných změn Všeobecných smluvních podmínek.

3. Účet

 1. Prodávající a Kupující jsou povinni si za účelem nákupu či prodeje Zboží zřídit Účet. Účet si mohou zřídit jen právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby starší osmnácti (18) let, kterým bylo přiděleno IČO.

 2. Prodávající a Kupující jsou povinni na Účtu uvádět pravdivé a úplné údaje. Tyto údaje jsou dále povinni aktualizovat bezodkladně tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. Společnost Nulisec nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů o Prodávajícím nebo Kupujícím.

 3. Prodávající a Kupující, kteří jsou fyzickou osobou podnikající, jsou jako své identifikační údaje povinni uvést zejména své jméno, příjmení, IČ, adresu/místo podnikání, kontaktní telefon a e-mail.

 4. Prodávající a Kupující, kteří jsou právnickou osobou, jsou jako své identifikační údaje povinni uvést zejména svůj název, IČO, sídlo, kontaktní telefon a e-mail. Prodávající a Kupující, kteří jsou právnickou osobou, jsou také povinni informovat spol. Nulisec o tom, kdo je jejich kontaktní osobou pro komunikaci se spol. Nulisec.

 5. Účet se stává aktivní až poté, co spol. Nulisec prověří základní údaje o Prodávajícím a Kupujícím, zejména správnost a existenci uvedeného IČO. Spol. Nulisec provede verifikaci údajů nejpozději do jednoho (1) týdne od registrace. Jsou-li vyplněné údaje v pořádku, zašle spol. Nulisec Prodávajícímu nebo Kupujícímu potvrzující e-mail spolu s odkazem k potvrzení registrace. Bez potvrzení registrace se Účet Prodávajícího nebo Kupujícího nestává aktivním.

 6. Společnost Nulisec může vyzvat Prodávajícího nebo Kupujícího k doplnění či opravě uvedených údajů.

 7. Prodávající si musí ve svém Účtu založit obchod, aby mohl vystavovat a prodávat své Zboží. Pro založení obchodu je nezbytné označit jej názvem a IČO a vystavit Zboží. Každý prodávající si může založit více obchodů. Založení obchodu není zpoplatněno.

 8. Prodávající je povinen k řádné správě Účtu poskytnout společnosti Nulisec seznam Zboží a produktové fotografie Zboží.

 9. Prodávající může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a umisťovat Zboží, a to v maximálním sjednaném množství.

 10. Prodávající je povinen na svém Účtu, na stránce „Informace o obchodníkovi“, zveřejnit Obchodní podmínky a Reklamační řád. V případě, že tato povinnost nebude splněna, je spol. Nulisec oprávněna dočasně uzavřít Účet Prodávajícího, a to až do okamžiku splnění této povinnosti.

 11. Kupující může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a činit Objednávky.

 12. Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající a Kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích sloužících k přístupu do Účtu.

 13. Prodávající a Kupující nejsou oprávněni umožnit užívání Účtu třetím osobám.

 14. Prodávajícímu a Kupujícímu je zakázáno na Účtu uvádět údaje nepravdivé, klamavé, urážlivé anebo poškozující společnost Nulisec, Prodávajícího, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště.

 15. Založení Účtu je zdarma.

4. Spol. Nulisec

 1. Spol. Nulisec je správcem E-tržiště a Účtu. Spol. Nulisec zajišťuje provoz E-tržiště vč. zákaznické podpory.

 2. Spol. Nulisec je oprávněna dočasně uzavřít nebo zcela zrušit Účet Prodávajícího nebo Kupujícího, pokud Prodávající nebo Kupující poruší své povinnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách anebo ve smlouvě.

 3. V případě, že spol. Nulisec zruší Prodávajícímu nebo Kupujícímu Účet, není možné témuž Prodávajícímu nebo Kupujícímu založit Účet nový, nedohodne-li se spol. Nulisec s Prodávajícím nebo Kupujícím jinak.

 4. Spol. Nulisec je oprávněna kontrolovat a případně upravit či odstranit jakýkoli údaj na Účtu, který porušuje Všeobecné smluvní podmínky anebo smlouvu, který je nepravdivý, klamavý, urážlivý anebo poškozující spol. Nulisec, Prodávajícího, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště. O tom je spol. Nulisec povinna Prodávajícího nebo Kupujícího informovat.

 5. Spol. Nulisec je oprávněna vést na Účtu statistické údaje o Prodávajícím a Kupujícím zobrazující hodnocení Prodávajícího a Kupujícího, počet učiněných Objednávek, splněných Objednávek, nesplněných Objednávek a další statistické údaje.

5. Obchodování

 1. Obchodování na E-tržišti a s tím spojené úkony probíhají prostřednictvím Účtu.

 2. V okamžiku, kdy Kupující odešle Objednávku, je Objednávka závazná a nelze ji zrušit, není-li výslovně domluveno jinak mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 3. Prodávající je povinen do 24 hodin od doručení oznámení o učinění Objednávky provést Ověření objednávky a provést buď Potvrzení objednávky, nebo Zamítnutí objednávky. V případě doručení oznámení o učinění Objednávky mimo stanovenou pracovní dobu Prodávajícího v Účtu je Prodávající povinen provést Ověření objednávky a provést buď Potvrzení objednávky, nebo Zamítnutí objednávky během stanovené pracovní doby prvního následujícího dne.

 4. Lhůta k doručení Zboží, jež je předmětem Objednávky, je specifikována u každé Objednávky zvlášť. Prodávající může Lhůtu k doručení změnit, ale musí informovat Kupujícího.

 5. V případě Zamítnutí objednávky je Kupující oprávněn žádat Zboží v nabízeném množství, jakosti nebo provedení učiněním nové Objednávky u Prodávajícího. V takovém případě postupuje Prodávající přiměřeně podle ust. 5.3. a násl. Všeobecných smluvních podmínek.

 6. Platební podmínky za Zboží stanovuje Prodávající.

 7. Kupující musí dodržet platební a přepravní podmínky, které jsou uvedeny u Prodávajícího a s nimiž souhlasil Kupující při dokončení Objednávky.

 8. Prodávající je zavázán dodat Objednávku Kupujícímu v okamžiku, kdy provedl Potvrzení objednávky.

6. Cena a daně

 1. Cena Zboží je na E-tržišti uvedena včetně DPH v zákonné výši, není-li stanoveno jinak.

 2. V ceně Zboží není zahrnuto přepravné a další příslušné náklady, které hradí Kupující.

7. Zboží

 1. E-tržiště slouží pouze k prodeji tzv. rychloobrátkového spotřebního zboží, jako jsou potraviny, nápoje, drogistické zboží apod.

 2. Prodávající není oprávněn vystavit na svém Účtu jiný druh zboží. E-tržiště neslouží k prodeji cenných papírů. Výjimky jsou možné pouze po předchozím souhlasu spol. Nulisec.

 3. Spol. Nulisec je oprávněna odstranit bez předchozího upozornění vystavené Zboží, které nelze považovat za tzv. rychloobrátkové spotřební zboží.

 4. Prodávající je povinen zveřejnit fotografii vystaveného Zboží. Fotografie nesmí obsahovat odkaz na webové stránky.

 5. Prodávající je povinen uvést o vystaveném Zboží následující údaje:

  1. Název

   1. Název nesmí obsahovat odkaz na webové stránky

  2. Skladové množství

  3. Čárový kód (EAN)

  4. Katalogové číslo (SKU)

  5. Cenové úrovně, které přicházejí u daného produktu v úvahu

  6. Konkrétní cenu pro každou cenovou úroveň

  7. Sazbu DPH

  8. Popis produktu

  9. Minimální počet kusů daného produktu, které si může Kupující objednat

  10. Kategorie produktu, pokud jich má daný produkt více

  11. Množstevní jednotku pro jedno balení výrobku

  12. Minimální dobu expirace

 6. V případě, že Prodávající neuvede všechny povinné údaje o Zboží, je spol. Nulisec oprávněna vystavené Zboží dočasné skrýt, a to až do chvíle, kdy budou chybějící údaje doplněny.

8. Odměna

 1. Prodávající se za služby spojené s provozováním, správou a údržbou E-tržiště včetně Účtu zavazuje platit spol. Nulisec odměnu sjednanou v individuální smlouvě v tam uvedené splatnosti.

 2. Prodávající je povinen nahrát do svého Účtu každou vystavenou fakturu vztahující se k Obchodu na E-tržišti, a to bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke stornování faktury u neplátce DPH anebo k vystavení opravného daňového dokladu u plátce DPH, je Prodávající povinen nahrát do svého Účtu také příslušné storno faktury či opravný daňový doklad.

 3. Odměna je splatná jednorázově, a to do patnáctého (15.) dne od uzavření smlouvy o poskytování služeb provozu elektronického tržiště bezhotovostně na bankovní účet společnosti Nulisec.

 4. Případné technické výpadky E-tržiště nemají vliv na vznik práva na odměnu ani na výši odměny pro spol. Nulisec a nezakládají Prodávajícímu ani žádná práva z titulu náhrady škody vč. ušlého zisku.

 5. S obchodováním na E-tržisti nejsou spojeny žádné další platby ve prospěch spol. Nulisec.

9. Obchodní podmínky a reklamace

 1. Prodávající umístí Obchodní podmínky a Reklamační řád na stránku „Informace o obchodu“ daného Prodávajícího.

 2. Kupující souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího při odeslání Objednávky.

 3. Reklamace probíhá přímo mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit. Prodávající je povinen řádně a včas (předem) informovat o této skutečnosti Kupujícího.

 5. Obchodní podmínky a Reklamační řád musí být v souladu s právními předpisy České republiky. Nastane-li situace neupravená Obchodními podmínkami Prodávajícího, použije se příslušný právní předpis.

10. Ochrana práv z duševního vlastnictví

 1. E-tržiště jako počítačový program a/nebo databáze, která je jeho užíváním vytvářena, je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému spol. Nulisec vykonává všechna majetková práva v souladu se zákonem a na základě udělených licencí.

 2. Prodávajícímu ani Kupujícímu v souvislosti s obchodováním na E-tržišti nevznikají žádná práva z duševního vlastnictví. Prodávající ani Kupující není oprávněn umožnit užití E-tržiště, resp. Účtu na něm vedeném, třetím osobám.

 3. Spol. Nulisec není žádným způsobem odpovědná za ochranu práv z duševních vlastnictví třetích osob, která mohou být dotčena činností Podnikatele nebo Kupujícího na E-tržišti. Veškerou související odpovědnost nesou Prodávající a Kupující.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající a Kupující berou na vědomí, že v souvislosti s obchodováním na E-tržišti může docházet ke zpracování jejich osobních údajů.

 2. Ke zpracování osobních údajů dochází výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech zveřejněných na webové stránce https://docs.nulisec.com/legal/privacy-policy

12. Další ustanovení

 1. Prodávající je odpovědný za to, že

  1. Zboží neporušuje práva třetích osob vyplývajících z duševního vlastnictví;

  2. Zboží splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy;

  3. k výkonu podnikatelské činnosti splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy; a

  4. je oprávněn převést vlastnické právo ke Zboží.

 2. Prodávající nebo Kupující je spol. Nulisec povinen nahradit škodu vzniklou společnosti Nulisec porušením povinností stanovených ve smlouvě, Všeobecných smluvních podmínkách anebo příslušných právních předpisech.

 3. Spol. Nulisec není odpovědná za porušení povinností stanovených ve smlouvě, Všeobecných smluvních podmínkách anebo příslušných právních předpisech Prodávajícím nebo Kupujícím.

 4. Zboží není v žádném okamžiku ve vlastnictví spol. Nulisec.

 5. Prodávající je povinen splnit Objednávku ve smyslu Potvrzení objednávky, Zamítnutí objednávky anebo zajištění doručení Objednávky podle ust. 5.5. Všeobecných smluvních podmínek. V případě, že nebude schopen splnit uvedené povinnosti či další povinnosti vznikající v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího.

 6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Objednávku podle čl. l. ust. 6. Všeobecných smluvních podmínek a převzít Zboží, jež je předmětem Objednávky. V případě, že nebude schopen dostát uvedeným povinnostem či dalším povinnostem vznikajícím v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

 7. Veškerá komunikace mezi Spol. Nulisec, Prodávajícím a Kupujícím probíhá prostřednictvím Účtu nebo e-mailu.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení Všeobecných smluvních podmínek neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude takové ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 2. Pro řešení sporů mezi spol. Nulisec, Prodávajícím a Kupujícím vzniklými v souvislosti s obchodováním na E-tržišti nebo se Všeobecnými smluvními podmínkami se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje jako místně příslušný soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze. Rozhodným právem je právo České republiky.

 3. Všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2019.